ÖDEMİŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALAMA İHALE İLANI
 
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
 
S. No
Taşınmaz No
İlçesi
Mah/Köyü
Ada
Parsel
Yüzölçümü(m2)
Hazine Payı
Cinsi
İmar Durumu
Tahmini Kiralama Bedeli
Geçici Teminat Miktarı
İhale Tarihi
İhale Saati
Kiralanacak
Süre
2 35230201041
Ödemiş
Kızıicaavlu - - 3.858,37
Tam
Ham Toprak
Yok
787,11 236,13
28.03.2018
10:30
3 Yıl
1
35230100631
Ödemiş
Bozdağ
333
16
647,01
Tam
Tarla
Yok
250,00
75,00
28.03.2018
11:00
3 Yıl
  1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar yukarıda belirtilen tarih ve saatte; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Ödemiş Malmüdürlüğü Malmüdürü Odasında İhale Komisyonu huzurunda kiralama ihalesi
 
 
 
yapılacaktır.                                                                                          _____________________________________
 
 
  1. İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi, ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzen meslek kuruluşdan 2016 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  2. Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik"
hükümlerinde belirtilen şartlan taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.________________________________________________________________ ______
  1. Taşınmazların kiralama şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Akıncılar Mahallesi Hükümet Konağı B Blok kat:3 Odemiş/IZMIR (Tlt: 545 21 19/18-19) adresinde bulunan Ödemiş Malmüdürlüğünden (Milli Emlak Servisi) bedelsiz
olarak görülebilir.______________________________________________________________________________________________
  1. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.___________________________________________________________________________ ___________________
  2. Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir._____________________________________________________________________________________________________ ___________